Polityka prywatności www.wycena-goralczyk.pl

Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników oraz zasady przechowywania i dostępu do informacji na Urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.
Polityka Prywatności znajduje zastosowanie, jeżeli korzystasz z usług www.wycena-goralczyk.pl, nawiązujesz współpracę z www.wycena-goralczyk.pl, korzystasz z Serwisu, kontaktujesz się z nami np. za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub formularza dostępnego w Serwisie, otrzymujesz od nas pocztą elektroniczną wiadomości mailowe lub oddzwaniamy na podany przez Ciebie numer telefonu.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub żądań dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@wycena-goralczyk.pl

1. DEFINICJA

1. www.wycena-goralczyk.pl – oznacza administratora danych osobowych, Łukasza Góralczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Łukasz Góralczyk Wycena Nieruchomości, z siedzibą w Krakowie, przy ul. Domowej 1, 30-395 Kraków.

2. Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na Urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą www.wycena-goralczyk.pl prowadzi stronę firmową, działającą w domenie: wycena-goralczyk.pl

4. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

5. Użytkownik – oznacza każdego użytkownika korzystającego z Serwisu.

6. RODO – oznacza Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

2. DANE OSOBOWE

  1. W zależności od usług, z jakich korzystasz oraz jakie dane przekazujesz, www.wycena-goralczyk.pl przetwarza następujące dane osobowe:
  • Przy dodawaniu komentarzy w Serwisie: imię, adres e-mail, treść komentarza;
  • Przy korzystaniu z formularza kontaktowego w Serwisie lub wysyłce wiadomości e-mail: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości oraz inne dane podane w formularzu lub wiadomości;
  • Przy kontakcie telefonicznym: imię i nazwisko, numer telefonu oraz inne dane osobowe przekazane podczas rozmowy.

2. www.wycena-goralczyk.pl wykorzystuje dane osobowe w celu udostępnienia Użytkownikom usług oraz odbioru i wysyłki poczty elektronicznej w związku z realizacją umowy lub przed jej zawarciem, a także dla celów rachunkowych i podatkowych. Podstawą do przetwarzania danych jest przetwarzanie niezbędne dla realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w pewnych przypadkach podstawą prawną może być także szczególny przepis prawa, który pozwala www.wycena-goralczyk.pl przetwarzać dane, w celu wykonania prawnego obowiązku – np. przepisy rachunkowe i podatkowe (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

3. www.wycena-goralczyk.pl wykorzystuje dane osobowe w celu kontaktowania się z Użytkownikami, na przykład pocztą elektroniczną, w celu prowadzenia marketingu własnych usług, odpowiadania na wiadomości, które zostały skierowane do www.wycena-goralczyk.pl, wysyłania powiadomień, lepszego wykonywania usług oraz udzielania wyjaśnień i informacji. Podstawą do przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes www.wycena-goralczyk.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. www.wycena-goralczyk.pl wymaga podania przez Użytkownika tych danych osobowych, które są niezbędne dla wykonania usług lub odpowiedzi na wiadomość. W przypadku, gdy informacje te nie zostaną podane przez Użytkownika, www.wycena-goralczyk.pl nie będzie mógł zrealizować usług – np. wykonać umowy lub udzielić odpowiedzi. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, np. podatkowe, www.wycena-goralczyk.pl może wymagać podania także innych niezbędnych danych. Poza powyższymi przypadkami, podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne.

5. www.wycena-goralczyk.pl powierza dane osobowe do przetwarzania dostawcom usług, którzy realizują określone obowiązki i funkcje w imieniu www.wycena-goralczyk.pl. www.wycena-goralczyk.pl udostępnia dane dostawcom usług mającym na celu: wsparcie strony internetowej, realizację usług związanych z przechowywaniem danych, realizację usług księgowych oraz realizację usług prawnych. www.wycena-goralczyk.pl powierza dostawcom usług wymienionym powyżej wyłącznie takie dane, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania usług na rzecz lub w imieniu www.wycena-goralczyk.pl. W przypadku przekazywania danych, www.wycena-goralczyk.pl zapewnia, aby dostawca usług przetwarzał dane z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa, a także nie wykorzystywał danych do celów innych niż realizacja usług na rzecz www.wycena-goralczyk.pl.

6. www.wycena-goralczyk.pl nie przekazuje danych osobowych innym podmiotom niż dostawcy usług opisani w ust. powyżej, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w związku z przepisami prawa lub decyzją organów władzy, a także w przypadku konieczności ustalenia, wykonywania lub obrony praw www.wycena-goralczyk.pl.

7. www.wycena-goralczyk.pl nie przekazuje danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej.

8. www.wycena-goralczyk.pl przetwarza dane osobowe Użytkowników wyłącznie przez taki okres, jaki jest konieczny dla należytego wykonywania usług, a także obsługi procesu reklamacyjnego, dochodzenia roszczeń w związku z wykonaniem umowy, a także przez okres jaki wynika z obowiązków nałożonych na www.wycena-goralczyk.pl przepisami prawa (np. w zakresie wykonania obowiązków podatkowych i rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami przez okres 5 lat), wyłącznie w niezbędnym zakresie. W celach marketingowych dane są przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

9. www.wycena-goralczyk.pl zapewnia stosowanie należytych technicznych i organizacyjnych zabezpieczeń danych osobowych, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanym danym osobowym.

10. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym zwrócenia się o udzielenie informacji o swoich danych lub przekazania kopii tych danych, przetwarzanych przez www.wycena-goralczyk.pl.

11. Użytkownikom przysługuje prawo do poprawiania danych osobowych, w przypadku gdy dane te są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

12. Użytkownikom przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przez www.wycena-goralczyk.pl. Sprzeciw „marketingowy” – Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – Użytkownik ma także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Należy wtedy wskazać szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez www.wycena-goralczyk.pl przetwarzania objętego sprzeciwem. www.wycena-goralczyk.pl przestanie przetwarzać dane Użytkownika w tych celach, chyba że wykaże, że podstawy przetwarzania przez www.wycena-goralczyk.pl danych są nadrzędne wobec praw Użytkownika lub też że dane są www.wycena-goralczyk.pl niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

13. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez www.wycena-goralczyk.pl.

14. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

15. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do Użytkownika lub wskazanej osoby trzeciej.

16. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, strona internetowa: http://www.uodo.gov.pl/

17. www.wycena-goralczyk.pl nie dokonuje profilowania danych. www.wycena-goralczyk.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies, jeżeli Użytkownik wyraził na to zgod

3. PLIKI COOKIES

1. www.wycena-goralczyk.pl zbiera informacje przy pomocy plików Cookies, zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników.

2. Pliki Cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz własny unikatowy identyfikator.

3. www.wycena-goralczyk.pl zbiera informacje przy pomocy plików Cookies w następujących celach:

– w celu dostosowania usług świadczonych w ramach Serwisu do indywidualnych preferencji i potrzeb Użytkowników, w celach technicznych związanych z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz optymalizacji korzystania z Serwisu;

– w celu opracowywania ogólnych i anonimowych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu, za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu, co daje możliwość ulepszania struktury i zawartości Serwisu.

4. www.wycena-goralczyk.pl zbiera informacje przy pomocy następujących kategorii plików Cookies:

– tzw. „niezbędne ciasteczka” służą do poruszania się po stronach internetowych Serwisu. Umożliwiają serwerowi zareagowanie na działania Użytkownika w Serwisie lub przeglądanie strony Serwisu podczas odwiedzin. Tego rodzaju pliki Cookies zapewniają również Użytkownikowi spójne doświadczenie podczas przeglądania strony Serwisu oraz równoważenie przepływu danych na stronie Serwisu w celu zapewnienia optymalnej prędkości i wydajności podczas korzystania z Serwisu. Niezbędne pliki Cookies pozwalają zapamiętać preferencje w zakresie Cookies Użytkownika korzystającego z Serwisu;

2. 3rd Party Cookies – Serwis używa Google Analytics aby zbierać informacje, takie jak ilość wizyt Użytkowników Serwisu czy dane o odwiedzanych stronach w obrębie Serwisu. Włączenie tego rodzaju plików Cookies pomaga w ulepszaniu korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

5. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików Cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Urządzeniu Użytkownika.

6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Użytkownik może zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików Cookies w Urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików Cookies dostępne są w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej.

7. W przypadku pytań lub problemów z obsługą plików Cookies, prosimy o kontakt z www.wycena-goralczyk.pl pod adresem: kontakt@wycena-goralczyk.pl

8. Wyłączenie lub ograniczenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików Cookies nie uniemożliwia Użytkownikom korzystania z Serwisu, jednak może mieć wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

9. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes www.wycena-goralczyk.pl (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – ulepszanie struktury i zawartości Serwisu, prawidłowe funkcjonowanie oraz optymalizacja korzystania z Serwisu.