Czasami współwłaściciele nieruchomości występują o zniesienie współwłasności po to, by każdy lub jedno z nich mógł samodzielnie o niej decydować. Prawo określa w jaki sposób tego dokonać

Spis treści:

Czym jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy to forma wyceny nieruchomości szczegółowo określona przepisami prawa. Ma ona formę dokumentu pisanego, sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Zawiera szczegółowe informacje na temat nieruchomości, opis metod użytych do określenia jej wartości oraz właściwą wycenę.

Czym jest zniesienie współwłasności?

Zniesienie współwłasności to likwidacja stanu, w którym dana nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela. W takiej sytuacji każdy ze współwłaścicieli może wystąpić o jej zniesienie niezależnie od czasu, jaki upłynął od zapoczątkowania tego stanu. Na drodze umowy współwłaściciele mogą jedynie ustalić, że nie będą domagać się likwidacji współwłasności przez okres nie dłuższy niż 5 lat. Po upływie 5 lat mogą znów go przedłużyć.

W jaki sposób można znieść współwłasność?

Zniesienie współwłasności jest możliwe za pomocą umowy sporządzonej przez notariusza, co wiąże się ze stosowną opłatą, lub na mocy wyroku sądu. Niezależnie od wyboru drogi potrzebne jest obiektywne określenie wartości nieruchomości, sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego w postaci operatu szacunkowego. Kodeks Cywilny określa, że sąd może dokonać likwidacji współwłasności na trzy sposoby. Współwłaściciele występujący o to mogą wybrać jeden z nich:
• podział fizyczny nieruchomości z uwzględnieniem sposobu jej dotychczasowego użytkowania. Zazwyczaj dokonywany w stosunku do nieruchomości gruntowych lub budynków z wydzielonymi odrębnymi lokalami. Czasami jedna ze stron musi spłacić brakującą część drugiej strony.

• przyznanie nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli i nałożenie na niego obowiązku spłacenia pozostałych.

• sprzedaż nieruchomości — ten sposób jest wybierany w przypadku niemożności zastosowania żadnego z powyższych. Jeśli zniesienie współwłasności dokonywane jest za pomocą umowy, to współwłaściciele decydują o formie i czasie sprzedaży. Jeśli o likwidacji współwłasności orzeka sąd, sprzedaż jest dokonywana w formie licytacji.

Prawo do wystąpienia o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Może o nie wystąpić każdy ze współwłaścicieli, jeśli panuje między nimi zgoda co do podziału, to od nich zależy wybór formy: umownej lub sądowej. W przypadku braku zgody pozostaje droga sądowa. Niezależnie od formy, niezbędne jest sporządzenie wyceny nieruchomości za pomocą operatu szacunkowego

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments