Podstawą dziedziczenia w Polsce jest testament. Jeżeli spadkodawca nie pozostawił testamentu, dochodzi do dziedziczenia ustawowego wedle zasad określonych przez przepisy prawa. Jak wygląda dziedziczenie nieruchomości, jeśli spadkobiercą jest cudzoziemiec?

Spis treści:

Czy cudzoziemiec może otrzymać nieruchomość w spadku?

Warto zacząć od tego, kim w świetle obowiązujących przepisów prawa jest cudzoziemiec. Jest to osoba fizyczna, która nie ma polskiego obywatelstwa lub osoba prawna mająca siedzibę za granicą. Co do zasady, cudzoziemiec może odziedziczyć nieruchomość w Polsce, bez względu na to, czy dochodzi do dziedziczenia ustawowego, czy testamentowego. Dziedziczenie na podstawie testamentu nie zwalnia jednak cudzoziemca z obowiązku uzyskania zgody na nabycie nieruchomości. Również bez względu na to, na jakiej podstawie cudzoziemiec zostanie powołany do dziedziczenia, nie zwalnia go z konieczności potwierdzenia nabycia spadku na drodze sądowej lub notarialnej. Wszystkie te kwestie reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Ustawowe i testamentowe dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemca

Cudzoziemiec nie musi ubiegać się o zezwolenie na nabycie nieruchomości, jeżeli zastosowanie ma dziedziczenie ustawowe lub zapis windykacyjny. Obowiązek posiadania zezwolenia dotyczy sytuacji, kiedy cudzoziemiec dziedziczy z woli testatora, nie będąc jednocześnie w kręgu spadkobierców ustawowych. W celu uzyskania decyzji administracyjnej, obcokrajowiec musi złożyć stosowany wniosek i udowodnić, że poprzez nabycie nieruchomości nie spowoduje zagrożenia w kwestiach takich jak obronność i bezpieczeństwo Polski, czy porządek publiczny. Pomocne jest również przedstawienie więzi z Polską. Można powołać się na polskie pochodzenie, małżeństwo z obywatelem lub obywatelką Polski, zezwolenie na pobyt, czy na prowadzenie w Polsce działalności gospodarczej. Termin na wnioskowanie o zezwolenie wynosi dwa lata. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z otwarciem spadku, czyli śmiercią spadkodawcy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy oraz informacje o jego statusie prawnym,
  • informacje o nabywanej nieruchomości,
  • dane zbywcy,
  • opis formy prawnej nabycia nieruchomości,
  • informacje o celu i możliwości nabycia obiektu.
    Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dane, które podano we wniosku (na przykład potwierdzenie nabycia spadku).

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne?

Zezwolenie nie jest potrzebne, kiedy dochodzi do dziedziczenia ustawowego lub kiedy cudzoziemiec wchodzi w posiadanie nieruchomości na drodze dziedziczenia testamentowego, a jednocześnie zalicza się do kręgu potencjalnych spadkobierców ustawowych. Podobnie jest w sytuacji, gdy cudzoziemiec mieszka w Polsce lub od przynajmniej pięciu lat posiada zezwolenie na pobyt.

Jak wygląda kwestia podatku od spadków, kiedy właścicielem nieruchomości jest cudzoziemiec?

Podstawa opodatkowania nie ulega zmianie, bez względu na to, jakiej narodowości jest spadkobierca. Brana pod uwagę jest czysta wartość obiektu. Podatku od spadku nie zapłaci obcokrajowiec, który dziedziczy z mocy ustawy i należy do najbliższej rodziny spadkodawcy, która jest zwolniona z konieczności zapłaty podatku od spadku. Aby ta zasada znalazła zastosowanie, cudzoziemiec w momencie nabycia spadku powinien być obywatelem lub mieszkańcem kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W celu uzyskania zwolnienia z konieczności uiszczenia podatku, należy zgłosić fakt nabycia spadku do urzędu w skarbowego w terminie nieprzekraczającym miesiąca.

Czytaj więcej:
Dziedziczenie nieruchomości – najbliższa rodzina jest zwolniona z podatku od spadku
Podatek od sprzedaży nieruchomości 2021

Podwójne opodatkowanie

Jeśli cudzoziemiec odziedziczy nieruchomość, będzie musiał zapłacić podatek zarówno w Polsce, jak i w swoim kraju. Dzieje się tak, ponieważ międzynarodowe umowy skutkujące unikaniem podwójnego opodatkowania nie są brane pod uwagę w kwestii podatku do spadku. W przypadku spadków transgranicznych podobnemu obowiązkowi podlegają również Polacy, którzy otrzymali spadek zza granicy. Polska zawarła jedynie trzy umowy mówiące o unikaniu podwójnego opodatkowania. Kraje, z którymi Polska sporządziła takie regulacje to Austria, Węgry oraz nieistniejąca Czechosłowacja. Unia Europejska stara się wprowadzić regulacje ułatwiające kwestię spadków transgranicznych. Nowe przepisy regulują kwestię rozpatrywania testamentów, w przypadku których zastosowanie znajduje prawo więcej niż jednego państwa. Parlament Europejski nie zajął się jak dotąd kwestią podwójnego opodatkowania.

Polskie prawo spadkowe czyni dziedziczenie nieruchomości przez cudzoziemców kwestią dość skomplikowaną. Każdy obcokrajowiec, który w świetle ustawy nie byłby spadkodawcą ustawowym, musi uzyskać zezwolenie na nabycie nieruchomości. Jeżeli cudzoziemiec nie uzyska pozytywnej decyzji administracyjnej, spadek przechodzi na spadkobierców ustawowych. Cudzoziemcy płacą podatek od spadku. Poprzez brak stosownych regulacji miejsce ma podwójne opodatkowanie, które polega na konieczności zapłacenia podatku zarówno w Polsce, jak i w kraju, którego obywatelem jest spadkobierca.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments