Testament jest jednym z dwóch źródeł powołania do spadku. Dziedziczenie testamentowe ma zawsze pierwszeństwo przed dziedziczeniem z mocy ustawy. W dzisiejszym wpisie przybliżę Państwu zasady dziedziczenia testamentowego i opowiem o tym, jakie cechy musi posiadać testament, aby mógł wywołać skutki prawne.

Spis treści:

Dziedziczenie testamentowe- podstawowe zasady

Dziedziczenie testamentowe opiera się o zasadę prymatu spadkodawcy, która mówi, że każda osoba może samodzielnie zadecydować o tym, kto ma zostać jej spadkobiercą i co stanie się z jej własnym majątkiem po śmierci.
Dziedziczenie testamentowe ma pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym, do którego dochodzi dopiero wówczas gdy spadkodawca nie pozostawi ważnego zapisu swojej ostatniej woli.
Spadkodawca może zapisać swój majątek dowolnej osobie bez względu na stopień pokrewieństwa lub też jego całkowity brak.
W polskim prawie zabronione jest tworzenie testamentów wspólnych nawet przez małżonków.
Na mocy testamentu można powołać do dziedziczenia dowolną osobę fizyczną lub prawną. Nie należy jednak zapominać, że najbliższa rodzina testatora, którą pominięto w zapisie ostatniej woli, ma prawo ubiegać się o zachowek.

Rodzaje testamentów zwykłych

W polskim prawie wyróżnia się trzy rodzaje testamentów zwykłych.


• Testament holograficzny
Testament holograficzny to inaczej testament sporządzony w całości ręcznym pismem. Taki zapis musi być opatrzony datą oraz pospinany przez testatora. Testament holograficzny spełniający wspomniane warunki pozostaje ważny aż do chwili odwołania go przez testatora.


• Testament notarialny
Testament sporządzony w formie aktu notarialnego to dokument urzędowy. Jest to najbardziej uznana forma zapisu ostatniej woli. Dzięki temu, że testament notarialny ma moc dowodową, przypisuje się mu największą skuteczność w wywoływaniu skutków prawnych. Testament notarialny sporządzany jest z woli testatora. Co ważne, taki rodzaj zapisu ostatniej woli mogą sporządzić również osoby głuche lub nieme. Oryginał testamentu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej przez 10 lat.


• Testament alograficzny
Testament alograficzny to ustna forma wyrażenia swojej ostatniej woli w obecności dwóch świadków wobec burmistrza, wójta lub prezydenta miasta, starosty, kierownika USC, marszałka województwa lub sekretarza gminy bądź powiatu. Wola testatora spisywana jest w postaci protokołu z oznaczeniem daty i miejsca jego powstania. Protokół jest dokumentem urzędowym.

Także do przeczytania:

Jakie cechy musi posiadać ważny testament?

Testament jest ważny, jeżeli osoba, która go sporządziła, dysponowała pełną zdolnością do czynności prawnych. W przypadku testamentu holograficznego najważniejsze, aby został on spisany w całości własnoręcznie. Niewpisanie daty sporządzenia testamentu może skutkować jego nieważnością. Co ciekawe, za ważny uznany zostanie testament napisany szminką na lustrze, a ten napisany na komputerze, wydrukowany i własnoręcznie podpisany już nie.

Swoboda testowania w praktyce

Przez swobodę testowania rozumie się prawo testatora do dowolnego rozporządzania swoim majątkiem na wypadek śmierci. Oznacza to, że testator może powołać do dziedziczenia dowolną osobę prawną lub fizyczną, nawet jeżeli nie występuje między nimi żadne pokrewieństwo. W praktyce nie pozbawia to najbliższej rodziny testatora do dochodzenia swoich udziałów w pozostawionym majątku. Mowa tu o zachowku, do którego uprawnieni są zstępni testatora oraz jego małżonek. Zachowek to świadczenie pieniężne mające na celu ochronę najbliższej rodziny spadkodawcy przed korzystaniem przez niego ze swobody testowania oraz rozporządzania majątkiem za życia poprzez darowizny.

Dziedziczenie testamentowe to podstawowa forma powoływania do dziedziczenia. W drodze dziedziczenia testamentowego spadkobiercą może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna. Istnieje kilka rodzajów testamentów zwykłych, dzięki którym testator może wyrazić swoją ostatnią wolę. Testament wywołuje skutki prawne dopiero z chwilą śmierci spadkodawcy. Aby sporządzić ważny testament, testator musi mieć zdolność oraz wolę testowania. Zdolność testowania traci się wskutek ubezwłasnowolnienia.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments