Jak wygląda proces dziedziczenia nieruchomości po śmierci męża? Jaki udział w masie spadkowej zyskuje żona, a jaki dzieci? Kiedy spadek przypada wyłącznie wdowie? Jeżeli zmarły zostawił testament, podział spadku następuje zgodnie z wolą testatora. W przypadku, kiedy testamentu nie ma, następuje dziedziczenie ustawowe.

Spis treści:

Dziedziczenie po małżonku.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólnotę majątkową, oznacza to, że w wyniku dziedziczenia wdowa otrzymuje połowę majątku wspólnego, a następnie druga połowa podlega podziałowi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Zasady te mówią, że żyjący małżonek i dzieci otrzymują równą część spadku, jednak udział małżonka nie powinien być mniejszy niż 1/4 całości spadku. W przypadku dziedziczenia ustawowego wyróżnia się pięć grup spadkobierców. Małżonek znajduje się w pierwszej z nich i z reguły dziedziczy najwięcej. W pierwszej kolejności po zmarłym mężu dziedziczy żona wraz ze zstępnymi spadkodawcy, a gdy tych nie ma, żona dziedziczy wraz z rodzicami lub następnie z rodzeństwem zmarłego. Warto pamiętać, że dziedziczeniu ustawowemu podlegają wszyscy zstępni spadkodawcy, nie muszą być to dzieci pochodzące ze wspólnego małżeństwa.

Od czego zależy wysokość udziałów w spadku?

Wysokość udziału w spadku regulowana jest przez przepisy Kodeksu Cywilnego. Stanowią one o tym, że:

  • udział w spadku w przypadku dzieci i małżonka spadkodawcy powinien być równy, jednak część należna żyjącemu małżonkowi nie może być mniejsza niż 1/4 całości spadku,
  • jeżeli dziecko spadkodawcy nie żyje na dzień otwarcia spadku, część, którą mu przysługiwała, dziedziczą w równym stopniu jego dzieci,
  • jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych, małżonek spadkodawcy dostaje połowę spadku, a każdy z rodziców spadkodawcy (jeżeli żyją oboje) dostaje po ¼,
  • jeżeli rodzic spadkodawcy nie żyje, jego część spadku trafia do rodzeństwa spadkodawcy,
  • jeśli któreś z rodzeństwa nie żyje, udział przypada potomkom tego rodzeństwa,
  • jeżeli spadkodawca nie ma zstępnych oraz rodzeństwa, a w chwili otwarcia spadku żyje tylko jeden z rodziców, to spadek przypadnie po połowie żonie spadkodawcy i żyjącemu rodzicowi.

Na wysokość udziału w spadku w przypadku małżonka wpływa również rozdzielność majątkowa lub jej brak. Małżonek pozostający w ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej ma prawo do dziedziczenia udziału w majątku osobistym drugiego małżonka. Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku wspólnoty majątkowej małżonków majątek wspólny dzieli się na dwie równe części. Połowa przypada żyjącemu małżonkowi, a dopiero druga część podlega dziedziczeniu ustawowemu, również przez żyjącego małżonka. W przypadku podpisania intercyzy, cały majątek podlega podziałowi pomiędzy spadkobierców.

Dziedziczenie po mężu przez żonę z dziećmi

W przypadku kiedy spadkodawca pozostawił żonę i dzieci, Kodeks Cywilny określa zasady dziedziczenia. Co do zasady żona i dzieci dziedziczą w równych częściach. Wszystko jednak zależy od liczby spadkobierców, ponieważ żona musi dostać minimum 1/4 spadku po mężu. Dzieci zmarłego dziedziczą bez względu na to, czy są wspólnymi potomkami małżonków, czy wyłącznie zmarłego.

Przykład I:

Zmarł Jan Kowalski, który miał żonę i dwójkę dzieci. Małżeństwo posiadało wspólny majątek w postaci mieszkania w centrum Krakowa. 1/2 udziału w spadku przypadła żonie zmarłego. Pozostała część została podzielona w równej części między żonę i dzieci zmarłego- każdy otrzymał 1/3 udziału.

Przykład II:

Zmarł Jan Nowak, który miał żonę i czwórkę dzieci. Małżeństwo posiadało rozdzielność majątkową, w związku z  czym wdowa i dzieci dziedziczą w równych częściach. Majątek osobisty zmarłego to dom z ogrodem na obrzeżach Krakowa. Zasada mówi, że małżonek nie może dostać mniej niż 1/4 spadku. Dlatego żona Jana Nowaka dostała 1/4 spadku a pozostałe 3/4 podzielono między dzieci, z których każde dostało po 3/16 spadku.

Kiedy cały spadek przypada małżonkowi?

W przypadku, kiedy rodzice spadkodawcy nie żyli w chwili jego śmierci, a on sam nie posiadał zstępnych ani rodzeństwa, cały majątek spadkowy dziedziczy małżonek spadkodawcy. Cały spadek przypada małżonkowi również wtedy, gdy spadkodawca miał zstępnych lub rodzeństwo, którzy zmarli przed jego śmiercią i nie pozostawili zstępnych lub żaden z nich nie pozostał żywy na dzień otwarcia spadku.

Przeczytaj także: Po jakim czasie można sprzedać spadek?

Żona należy do pierwszej grupy spadkobierców ustawowych i często dziedziczy po mężu w największej części. Wysokość udziału spadkowego nie przekłada się na konkretne przedmioty wchodzące w skład spadku, ponieważ to zostaje określone dopiero w momencie działu spadku.

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments