Przepisy Ustawy o podatku od spadków i darowizn ze szczególną troską traktują najbliższą rodzinę spadkodawcy. Zgodnie z prawem, spadkobiercy należący do tzw. zerowej grupy podatkowej zwolnieni są z  obowiązku zapłaty podatku. Prawodawca nakłada na nich jednak pewne obowiązki. Wyjaśniamy, kto i pod jakimi warunkami może skorzystać z tej ulgi.

SPIS TREŚCI:

Przepisy podatkowe 2020 – kto zwolniony jest z podatku od spadku?

Prawo zwalnia z obowiązku podatkowego osoby, które należą do tzw. grupy zerowej wyodrębnionej z I grupy podatkowej. Zalicza się do nich:

  • małżonka;
  • zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
  • wstępnych (rodziców, dziadków, pradziadków itd.);
  • rodzeństwo;
  • pasierba;
  • ojczyma;
  • macochę.

Osoby, które znajdują się w I grupie podatkowej, ale nie zostały włączone do grupy zerowej to teściowie, zięć i synowa.

Zgodnie z art.14 ust.4 Ustawy o podatku od spadków i darowizn, ulga rozciąga się również na rodzinę adopcyjną. Zwolnione od podatku są więc zarówno osoby przysposabiające, jak i przysposobieni oraz ich zstępni.

Zawiadomienie o nabyciu nieruchomości w spadku  – kiedy i jak je złożyć?

Zwolnienie z obowiązku podatkowego przysługuje tylko wtedy, gdy osoby uprawnione do ulgi złożą stosowne zawiadomienie o nabyciu nieruchomości w spadku (druk SD-Z2) do właściwego organu podatkowego. Co do zasady spadkobiercy mają na to 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli uprawomocnienia się postanowienia sądu o nabyciu spadku lub sporządzenia przez notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia.

Na uwagę zasługuje również sytuacja, w której spadkobierca dowie się o nabyciu spadku już po upływie terminu złożenia druku SD-ZS. W takiej sytuacji może on zgłosić ten fakt naczelnikowi urzędu skarbowego w ciągu miesiąca licząc od dnia, w którym dowiedział się o nabyciu spadku. Ważne jest jednak, by spadkobierca mógł wykazać, że o orzeczeniu stwierdzającym nabycie spadku rzeczywiście nie wiedział wcześniej.

Zawiadomienia o nabyciu spadku nie jest potrzebne, jeżeli wartość nabytego spadku nie przekracza 9637 złotych.

Brak oświadczenia a konsekwencje prawne

Jeśli zawiadomienie o nabyciu spadku nie zostanie złożone lub zostanie złożone po terminie, spadkobierca musi zapłacić podatek na zwykłych zasadach obowiązujących pierwszą grupę podatkową. W przypadku spadkobierców z tej grupy kwota wolna dla podatku od spadków i darowizn wynosi 9637 złotych. Gdy wartość spadku przekracza tę kwotę, podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku.

Przykład: Dla nieruchomości wartej 300 000 złotych, nadwyżkę ponad kwotę wolną od podatku będzie stanowić kwota 290 363 złotych.

Spadkobiercy zaliczeni do I grupy podatkowej zapłacą podatek według skali:

  • gdy kwota nadwyżki nie przekracza 10 278 złotych – 3%;
  • gdy nadwyżka wynosi od 10 279 złotych do 20 556 złotych – 308,30 złotych oraz 5% nadwyżki ponad 10 278 złotych;
  • gdy nadwyżka wynosi więcej niż 20 556 złotych – 822,20 złotych oraz 7% nadwyżki ponad 20 556 złotych.

Powróćmy do przytoczonego wcześniej przykładu: Ustaliliśmy już, że dla odziedziczonej nieruchomości nadwyżka ponad kwotę wolną od podatku wynosi 290 363 złote. Ma więc tutaj zastosowanie ostatni próg skali dla I grupy podatkowej. Do zapłaty pozostanie więc 822, 20 złotych plus 7% z kwoty 269 807 złotych (290 366 minus 20 556 złotych), co łącznie wyniesie 19 708,69 złotych.

Podsumowanie

Polskie prawo jest wyjątkowo przychylne, jeśli chodzi o dziedziczenie lub darowizny w najbliższej rodzinie. Szczególnymi względami cieszą się osoby z tzw. zerowej grupy podatkowej, którzy nie muszą płacić podatku od odziedziczonej nieruchomości niezależnie od jej wielkości. Również warunki, którymi prawodawca obwarował zwolnienie z podatku nie są zbyt skomplikowane i jest ich niewiele. By móc skorzystać z ulgi wystarczy złożyć zawiadomienie o nabyciu spadku w  terminie 6 miesięcy. Warto tego terminu przestrzegać, gdyż opodatkowanie spadku na zasadach ogólnych może okazać się kosztowne.

Subskrybuj
Powiadom o
0
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments