Dane kontaktowe:

Łukasz Góralczyk - rzeczoznawca majątkowy

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

663 - 830 - 120

kontakt@wycena-goralczyk.pl

Spadek

Wycena nieruchomości na potrzeby postępowań spadkowych ma szczególne znaczenie dla czasu trwania tych postępowań. Niezależna i rzetelna wycena stanowić będzie mocny fundament dla rozmów na temat działu spadku. Może być także przydatna w przypadku konieczności uiszczenia podatku przy sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomość w spadku

Gdy nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku lub sporządzony został notarialny akt poświadczenia dziedziczenia, a do spadku powołanych zostało kilku spadkobierców (czytaj także Dziedziczenie nieruchomości a najbliższa rodzina), ważną częścią postępowania jest dział spadku. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość, sprawa działu spadku jest szczególnie ważna. Ważne jest bowiem, aby nieruchomości, z uwagi na ich dużą wartość oraz na ich właściwości, zarządzane były sprawnie, a to nie często ma miejsce przy wielu współwłaścicielach (zobacz także Dziedziczenie mieszkania po śmierci małżonka). Spory i nieporozumienia w rozporządzaniu nieruchomością wśród spadkobierców nie należą do rzadkości. To z kolei prowadzi do niewykorzystania potencjału ekonomicznego nieruchomości lub obniżenia jej wartości na skutek zaniedbań. Dlatego w interesie spadkobierców jest, aby kwestię działu spadku przeprowadzić sprawnie i stosunkowo szybko. Zwłaszcza zanim przybędzie uprawnionych do spadku. Z pewnością decyzje o dziale spadku zapadną szybciej w oparciu o wycenę wartości nieruchomości sporządzoną przez obiektywnego rzeczoznawcę niezwiązanego z żadną ze stron.

Zagadnienie z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego

Moim zdaniem przede wszystkim to silne emocje i  trudne wybory. Silne emocje, ponieważ spadek to oczywiście konsekwencja przykrych wydarzeń, jakimi jest utrata bliskiej osoby. Mieszkanie, które pozostaje po zmarłym, to często źródło wspomnień związanych z  osobą, która odeszła. Ale to także źródło wspomnień związanych ze spadkobiorcami i  ich dzieciństwem, a  więc okresem, który każdego kształtował najmocniej. Nieruchomość rodzinna to w  sferze emocjonalnej coś zupełnie innego niż kolejne mieszkanie kupione w  związku z  powiększającą się rodziną lub w  związku z  przeprowadzką do innego miasta za pracą. Trudne wybory, ponieważ prędzej czy później trzeba zdecydować, co z  odziedziczoną nieruchomością zrobić. I  jak przy okazji nie zniszczyć relacji z  najbliższą rodziną.

Drogi, czyli tzw. źródła powołania do spadku, są dwie: ustawa oraz testament. Dziedziczenie ustawowe ma miejsce wówczas, gdy spadkodawca nie powołał spadkobierców albo gdy żadna z osób, które powołał, nie chce lub nie może być spadkobiercą. Drugim źródłem powołania jest testament stanowiący jedyną formę rozrządzenia majątkiem na wypadek śmierci. Dziedziczeniu testamentowemu zostało przyznane pierwszeństwo przed dziedziczeniem ustawowym.

W  zależności od wielkości majątku, liczby spadkobierców oraz ich zgodności podział majątku spadkodawcy może przybrać różne ścieżki. Nikomu nie zależy, żeby proces ten niepotrzebnie się przedłużał. Spadkobiercy nie zawsze mają na to wpływ, ale przy dobrej woli i  transparentności całego procesu możliwe jest jego sprawne zamknięcie. Wartość majątku jest kluczowa, ponieważ jej znajomość stanowi podstawę do wielu decyzji. Warto zadbać, aby przynajmniej w przypadku nieruchomości, które na ogół są elementami masy spadkowej o  największej wartości, określić ich wartość rynkową. Informacja ta jest przydatna przy ustalaniu późniejszych spłat, wielkości zachowku czy chociażby przyjęciu podstawy do ustalenia wysokości podatku.

Jak najbardziej. Uważam, że dobrą praktyką jest sporządzenie dokumentacji fotograficznej nieruchomości, która odzwierciedlałaby stan nieruchomości na dzień otwarcia spadku. Sprawy związane z  działem spadku potrafią ciągnąć się latami. W  międzyczasie ktoś może zrobić remont nieruchomości lub jej części, czy nawet rozbudować ją. Może także dopuścić do pogorszenia się jej stanu. Po latach ustalenie stanu nieruchomości na datę otwarcia spadku może okazać się niemożliwe i  być źródłem sporów między członkami postępowania spadkowego. Wydłużanie postępowania natomiast może oznaczać, że z  upływem lat przybywa uprawnionych do spadku. W  ekstremalnych przypadkach liczba spadkobierców liczona jest w  dziesiątkach. Tak prosta czynność jak sfotografowanie nieruchomości może sprawić, że unikniemy takich problemów. 

Przede wszystkim rzetelnie sporządzona wycena oszczędza wielu niepotrzebnych emocji, zwłaszcza w  sytuacjach, gdy jest kilku spadkobierców. Najtrudniejsze sytuacje, z  jakimi spadkobiercy muszą się mierzyć to takie, kiedy otrzymana nieruchomość przypada jednemu z  nich, który ma następnie spłacić pozostałych. Nawet w  najbardziej zgodnych rodzinach może dojść wówczas do głębokich kryzysów. Naturalnym odruchem jest, że osoba spłacająca chciałaby zapłacić jak najmniej. Zwłaszcza, że rzadko kiedy jest się finansowo przygotowanym na taką okoliczność. Spłacani natomiast oczekują jak najwyższych kwot, często obawiając się, że zostaną w  jakimś sensie poszkodowani. W  takich warunkach bardzo łatwo o  kłopoty. Dobrze uzasadniona i  osadzona w  realiach rynkowych wycena to mocny fundament pod sprawne i  zgodne zarządzanie mieniem spadkowym. 

Ale to nie wszystko. Dobry rzeczoznawca może być też doradcą. Bardzo rzadko spadkobiercy wiedzą, w  jaki sposób rozporządzać tak cennym mieniem. Rzeczoznawca majątkowy, który dobrze zna lokalny rynek, może im w  tym zdecydowanie pomóc. 

Banałem jest powiedzenie, że każda nieruchomość jest inna. Nie ma jednej recepty uniwersalnej dla wszystkich nieruchomości. Decydujących jest zawsze kilka czynników takich jak położenie nieruchomości, jej stan i funkcjonalność, dostępność ale także takie kwestie jak zdolności inwestycyjne właściciela. Do każdej nieruchomości należy podejść indywidualnie. 

DANE KONTAKTOWE

Zapraszam
do kontaktu

Łukasz Góralczyk - rzeczoznawca majątkowy

Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

Zadzwoń

663 – 830 – 120

lub wyślij wiadomość korzystając z formularzu poniżej: