Po śmierci spadkodawcy, spadkobiercy stają się właścicielami aktywów i zobowiązań w stopniu, który określa ustawa o dziedziczeniu. Każdy spadkobierca posiada udziały w masie spadkowej. Zachodzi tu stan współwłasności. Jeżeli spadkobiercy chcą dokonać działu spadku, konieczne jest oszacowanie jego wartości. Działu spadku można dokonać przed sądem lub w formie umowy. Jeżeli w skład spadku wchodzi nieruchomość, dział spadku musi zostać potwierdzony notarialnie.

Spis treści:

Ustalenie wartości majątku spadkowego.

Za dzień otwarcia spadku przyjmuje się datę śmierci spadkodawcy. Ustalenie składu i stanu spadku na dzień jego otwarcia odbywa się przed sądem. Sporządza się wówczas spis inwentarza na podstawie oświadczeń złożonych przez spadkobierców.

W przypadku gdy mówimy o dziedziczeniu testamentowym, wartość spadku zawsze liczona jest na dzień śmierci testatora, czyli na moment otwarcia spadku. Nawet jeśli między sporządzeniem testamentu a jego otwarciem upłynęło wiele lat, wartość spadku określa się w momencie, kiedy prawa spadkodawcy przechodzą na spadkobierców. Zapisanie poszczególnych elementów majątku testatora uznaje się za pełnoprawne ustanowienie spadkobierców, jeżeli przedmioty te to prawie cały spadek. Jeżeli dochodzi do odwrotnej sytuacji, testament traktowany jest jako ustanowienie zapisu. Dochodzi wtedy do dziedziczenia ustawowego.

Kto dokonuje wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań spadkowych?

Wyceny nieruchomości na potrzeby postępowań spadkowych dokonuje rzeczoznawca majątkowy. Rzeczoznawca musi mieć określone uprawnienia i wyróżniać się dobrą znajomością rynku. Udział specjalisty okazuje się nieoceniony, szczególnie jeżeli dochodzi do sporu w kwestii podziału spadku. Nawet jeżeli dział spadku odbywa się przed sądem, do wykonania wyceny nieruchomości powoływany jest biegły rzeczoznawca majątkowy.

Jak wycenia się spadek?

Wartość poszczególnych rzeczy wchodzących w skład spadku wycenia rzeczoznawca majątkowy na podstawie ich stanu oraz cen rynkowych. Istnieje możliwość ustalenia wartości nieruchomości na podstawie oświadczenia spadkobierców, jednak spadkobiercy muszą być ze sobą zgodni i opierać swoje wnioski na cenach rynkowych nieruchomości o podobnym położeniu, stanie oraz przeznaczeniu. Natomiast wycena nieruchomości wykonana przez rzeczoznawcę majątkowego przyjmuje formę operatu szacunkowego. Jest on dokumentem, który w niepodważalny sposób określa wartość nieruchomości.

Co składa się na wycenę nieruchomości?

Wycenę nieruchomości przeprowadza się według zasad regulowanych przez prawo. Należy pamiętać, że wycena wartości rynkowej obiektu nie zawsze pokrywa się z jego ceną (która na przykład może być niższa na skutek potrzeby szybkiej sprzedaży). Przy wycenie zaznajomiony z  lokalnym rynkiem rzeczoznawca uwzględnia szereg cech nieruchomości w  tym jej:

  • lokalizację,
  • przeznaczenie,
  • stan techniczny,
  • liczbę kondygnacji budynku
  • wielkość działki,
  • stan prawny,
  • zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości.

Wycena nieruchomości musi być wykonana rzetelnie oraz odzwierciedlać realne ceny rynkowe w danej okolicy. Czas oczekiwania na wycenę nieruchomości różni się w zależności od czynników wpływających na możliwość zdobycia niezbędnych informacji. Najczęściej trwa to około 14 dni od zlecenia. Jeżeli wycena wymaga obszernych działań, termin ten może ulec wydłużeniu.

Ustalenie wartości spadku jest potrzebne nie tylko przy dokonywaniu jego działu, ale również do celów podatkowych oraz sprzedaży. Przeprowadzeniem ustalenia składu i stanu spadku w dniu jego otwarcia zajmuje się sąd. Spis inwentarza przeprowadza się na podstawie oświadczeń złożonych przez spadkobierców. Za miarodajną uznaje się wartość spadku oszacowaną na dzień jego otwarcia. Przy dziedziczeniu testamentowym nie ma znaczenia późniejszy wzrost wartości poszczególnych elementów spadku. Zamiarem testatora było obdarowanie spadkobierców konkretnymi przedmiotami ze swojego majątku, a nie ich określoną równowartością. Przy prawidłowo sporządzonym testamencie takiej woli testatora nie można podważyć i nawet jeśli spadkobiercy mają poczucie niesprawiedliwości, sąd nie może orzec o zmianie sposobu dziedziczenia na ustawowe.

wycena nieruchomości lukasz goralczyk bio
Łukasz Góralczyk

Rzeczoznawca majątkowy

Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments